תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר רמזור

תנאי מוקדם לשימוש באתר הנו קריאת תנאי השימוש להלן ואישורם. שימוש באתר מהווה הצהרת המשתמש על קריאת והבנת תנאי השימוש באתר והסכמת המשתמש לתנאים אלה.

כללי

מדינת ישראל, באמצעות משרד הבריאות (להלן: "משרד הבריאות") מציעה שימוש באתר הרמזור זה (להלן: האתר) בכפוף לתנאים הבאים (להלן: "תנאי השימוש") ולהצהרת הפרטיות. משרד הבריאות עשוי לבקש לשנות את תנאי השימוש ו/או את הצהרת הפרטיות, אם לא תסכים לשינוי תוכל להפסיק את השימוש באתר.

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר בחר לגלוש באתר ולעשות בו שימוש.

אין להשתמש לרעה באתר ובשירותים, כהגדרתם להלן. המשתמש רשאי להשתמש באתר ובשירותים אך ורק כפי שמותר על פי דין. המשרד עשוי להשעות או להפסיק לספק את הגישה לאתר ו/או לשירותים למשתמש שאינו מציית לתנאי השימוש או לחלקם, או אם משרד הבריאות או כל רשות מוסמכת חוקרים חשד להתנהגות המנוגדת לדין או לתנאי השימוש בעת השימוש באתר.

מהות השירות

האתר מאפשר למשתמש לבצע את הפעולות הבאות לצורך ההתמודדות עם נגיף הקורונה (להלן: "השירותים"):

  1. לקבל מידע על הנחיות משרד הבריאות שבתוקף לפי המקומות שבחר ו/או שבהם הוא נמצא, בהתאם למודל "רמזור הערים", המגדיר את ההנחיות החלות בכל יישוב לפי רמת התפשטות המגיפה באותו יישוב. ההנחיות מוצגות למשתמש לפי תחומי חיים/עניין המוגדרים באתר ואשר אותם הוא סימן לפי בחירתו.
  2. לקבל מידע על מספר האנשים שהתחסנו לקורונה בישראל על בסיס יומי, כפי שמפורסם לציבור על ידי משרד הבריאות.
  3. להפיק באמצעות האתר, תעודות קורונה (על פי המידע הקיים לגבי המשתמש).

יודגש:

המידע המונגש באמצעות האתר מוצג לשירות הציבור. המשרד יעשה מאמץ להתאמה מירבית בין ההוראות החוקיות ובין המידע שבאתר, ואולם, אם וככל שתהא סתירה או אי התאמה בין המידע המוצג באתר לבין הנחיה רשמית של משרד הבריאות שפורסמה באתר משרד הבריאות, או בין המידע המוצג לבין הוראות חוק, תקנות, או נוהל שבתוקף - נוסח ההנחיה הרשמית /החוק וכיו"ב - גוברים.

אישור זה מהווה את הסכמתי למשרד הבריאות לעשות שימוש בפרטי הקשר האישיים (בפרט, מספר הטלפון הנייד ופרטים דמוגרפיים נוספים) שמסרתי לקופת החולים בה אני חבר, וזאת לצורך אימות זהותי מול הפרטים שמילאתי באתר זה, ולשם משלוח סיסמא חד פעמית. ידוע לי, כי על מנת שאימות הזיהוי יהא תקין, על הפרטים שמסרתי באתר להיות זהים לפרטי הזיהוי שמסרתי לקופת החולים. אני מבין ומאשר, כי במתן אישור הנ"ל תתאפשר לאתר גישה למידע הרלוונטי על אודותיי לשם הפקת תעודות קורונה. אני מאשר לקופת החולים לאשר בשמי, כי אני מצוי ברשימת המבוטחים אשר החלימו מקורונה או התחסנו חיסון מלא נגד נגיף קורונה כן אני מאשר לקופת החולים להעביר את הפרטים הדמוגרפיים הרלבנטיים לצורך אימות זהותי, לרבות ת"ז שם, שם משפחה ומספר הטלפון המופיע במחשבי הקופה (להלן: "הפרטים שיועברו"). אני מסכים לכל האמור ביחס לכל מי שהזיהוי שלו בקופת החולים נעשה על בסיס מספר הטלפון שלי (ילדים קטינים).

השימוש במידע

פרטי המידע שבאמצעותם נרשם המשתמש לקבלת התעודות לא מועברים הלאה למשרד הבריאות או למשתמשים או ארגונים אחרים. מידע סטטיסטי לא מזוהה להגדרות המשתמש יאפשר למשרד הבריאות לצרכי בחינת יעילות האתר ושיפור השירות. העברת המידע והשימוש בו ייעשו בהתאם למדיניות הפרטיות.

הגבלת חבות ואחריות

משרד הבריאות מספק את האתר "כמו שהוא" ("AS IS"). משרד הבריאות לא יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ישיר ו/או עקיף אשר יגרמו כתוצאה משימוש באתר שלא לפי ההנחיות, או הסתמכות על המידע המוצג בו, בניגוד לתנאי השימוש, או מאי יכולת להשתמש באתר באופן מלא או חלקי עקב מגבלות טכנולוגיות או אחרות, או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ישירות לפעילותו התקינה של האתר.

משרד הבריאות יעשה כמיטב יכולתו לשמור על זמינות ויציבות השירות והאתר ועל אבטחת מידע הולמת בהתאם לטיב המידע שנאסף, אך בנסיבות מצב החירום מובהר למשתמש כי משרד הבריאות לא יוכל להבטיח באופן מוחלט את זמינות השירות ואספקתו באופן רציף או ללא שגיאות או תקלות, והמשרד מתחייב לפעול לתיקון כל ליקוי, תקלה או כשל שיתגלו, במהירות האפשרית. עם זאת, משרד הבריאות לא יישא באחריות לנזק ישיר או עקיף הנובע מתקלה בפעילות האתר או משימוש באתר בניגוד לתנאי השימוש.

הנתונים המוצגים באתר מתבססים על נתונים שמתקבלים מקופות החולים.
המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תעמוד לו כל טענת הסתמכות ו/או טענה אחרת הנובעת מן השימוש בשירות כנגד משרד הבריאות, ושישתמש בו לפי תנאי השימוש והצהרת הפרטיות ותוך הבנת מגבלותיו. לא תהיה למשתמש כל טענה בנוגע לשימוש שייעשה משרד הבריאות במידע הסטטיסטי המועבר למשרד הבריאות. בהסכמת המשתמש לתנאים אלה, הוא מוותר על כל טענה כלפי קופת החולים בנוגע להעברת המידע שתתבצע על ידי קופת החולים, לנוכח אישור המשתמש להעברת המידע על אודותיו למשרד הבריאות בהתאם לאמור בתנאי השימוש והצהרת הפרטיות.

לעניין סעיף זה - "משרד הבריאות" משמע לרבות המשרד, עובדיו, נציגיו וספקי שירותים עבורו.
"קופת החולים" משמע לרבות הקופה, עובדיה ונציגיה וספקי שירות עבורה.

שינויים באתר

משרד הבריאות שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להסיר את האתר כולו ו/או להגביל את אפשרות השימוש בו או לשנות מעת לעת את מבנה האתר או מראהו.
לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי משרד הבריאות בגין ביצוע שינויים שיוצגו באתר.

הגבלת שימוש באתר

השימוש בשירותים, בתכנים ובמידע הכלולים באתר מותר למטרה אישית ופרטית בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לעשות כל שימוש לרעה או כזה המשבש את הנתונים או את פעילות האתר.
אין לעשות שימוש בסמל האתר לכל מטרה שאינה קשורה ישירות לאתר. שימוש לרעה בסמל עלול להוות עבירה לפי סעיף 5 לחוק הגנת סמלים, תשל"ה-1974.